Japan Rail Pass – Regulamin

Regulamin korzystania z usługi zakupu Vouchera Japan Rail Pass w KOLEO 

z dnia 1 Lutego 2024 r.

Naszym celem jest ułatwianie pasażerom podróży koleją, dlatego w 8 krótkich i przejrzystych rozdziałach pragniemy wytłumaczyć zasady korzystania z usługi zakupu Vouchera Japan Rail Pass.

§ 1

Słownik terminów

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Aplikacja KOLEO – aplikacja mobilna dostępna z systemów operacyjnych Android i IOS.
 2. Regulamin – niniejszy regulamin usługi zakupu Vouchera, dostępny pod adresem [https://pomoc.koleo.pl] w zakładce „Pomoc”. 
 3. Regulamin KOLEO – warunki świadczenia usług na platformie KOLEO na rzecz Pasażerów, dostępny na stronie [https://pomoc.koleo.pl/pyt/regulamin-koleo]
 4. Urządzenie mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne np. telefon komórkowy, smartfon, tablet z systemem operacyjnym Android lub iOS umożliwiające zarejestrowanemu Pasażerowi zamówienie voucherów Japan Rail Pass.
 5. KOLEO – spółka pod firmą Astarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Francuska 11A, 03-906 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416223, NIP 1132854509, kapitał zakładowy 760 000,00 PLN (opłacony w całości), twórca KOLEO.
 6. Pasażer – osoba na rzecz której zakupiono Voucher Japan Rail Pass i której dane widnieją na tym dokumencie.
 7. Voucher Japan Rail Pass – dokument uprawniający do wymiany na bilet Japan Raill Pass podczas wizyt turystycznych w Japonii.
 8. Bilet Japan Rail Pass – dokument uprawniający do korzystania z oferty Japan Railways opisanej szczegółowo na stronie [https://japanrailpass.net/before231001/en/ ]

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. W Regulaminie określono zasady świadczenia Usługi zakupu Vouchera Japan Rail Pass.
 2. Regulamin ma zastosowanie wyłącznie przy zakupie Vouchera Japan Rail Pass na stronie internetowej KOLEO https://sklep.koleo.pl/p/japan-rail-pass/
 3. Pasażer w wieku od 6 do 11 lat uprawniony jest do korzystania z biletu Child Pass.
 4. Pasażer w wieku 12 lat i powyżej uprawiony jest do korzystania z biletu Adult Pass.
 5. Pasażerowie w wieku do ukończenia 6 lat zobowiązani są podróżować z dorosłym posiadającym bilet Adult Pass.
 6. Po wymianie Vouchera na Bilet Japan Rail Pass nie jest możliwe uzyskanie refundacji kosztów zakupu Vouchera w przypadku jego niewykorzystania. Refundacja kosztów zakupu Vouchera po wymianie na bilet Japan Rail Pass może być dokonana jedynie w biurze, w którym dokonana została wymiana Vouchera na Bilet na specjalnych warunkach określonych przez przewoźnika.
 7. W przypadku zgubienia, kradzieży, uszkodzenia Vouchera nie może być on wydany ponownie.
 8. Warunki korzystania z Japan Rail Pass są pod ścisłą kontrolą Japan Railways Group. Wszelkie roszczenia związane z realizacją usługi transportu na podstawie korzystania z biletu Japan Rail Pass powinny być zgłaszane bezpośrednio do Japan Railways Group.
 9. Zasady korzystania z Vouchera oraz biletu Japan Rail Pass określone są w odpowiednich regulacjach transportu pasażerskiego Japan Railways Group oraz japońskiemu prawu. Astarium nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki niewłaściwego wykorzystania Vouchera lub Biletu Japan Rail Pass. Wszelkie roszczenia powinny być zgłaszane bezpośrednio do Japan Railways Group. Informacje Japan Railways Group dostępne są pod adresem internetowy: [https://japanrailpass.net/before231001/en/]
 10. Zwrotu Vouchera Japan Rail Pass możliwy jest w ciągu 12 miesięcy od daty jego zakupu pod warunkiem, że nie był w wcześniej wymieniony na bilet Japan Rail Pass. W tym celu wymagane jest przesłanie Vouchera. W celu dokonania zwrotu, proszę napisać maila na adres: sklep@koleo.pl, podamy adres do odsyłki Vouchera. Zwrot środków nastąpi w przeciągu 3 miesięcy, licząc od momentu otrzymania przez KOLEO Vouchera. W przypadku zwrotu Vouchera pasażerowi przysługuje prawo do zwrotu wynoszącego 90,5 % wartości zakupu Vouchera w KOLEO.

§ 3

Przedmiot usługi

 1. W ramach Usługi zakupu Vouchera Japan Rail Pass, KOLEO świadczy usługę przygotowania Vouchera w postaci papierowej. Voucher można odebrać w siedzibie sklepu KOLEO przy ulicy Francuskiej 11A w Warszawie, bądź zamówić dodatkowo płatną usługę przesłania go pod wskazany adres pocztą.
 2. Voucher przygotowywany jest na podstawie danych wskazanych przez pasażera podczas zakupu na stronie zakupowej sklepu KOLEO. KOLEO nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe dane wprowadzone do formularza podczas zakupu na stronie zakupowej.

§ 4

Obowiązki Pasażera

 1. Pasażer zobowiązany jest do:
  1. podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych dotyczących osoby dla której zamawiany jest Voucher,
  1. podania prawidłowych danych adresowych, na które zostanie wysłany Voucher.
 2. Pasażer zobowiązuje się zapłacić za Usługę zakupu Vouchera Japan Rail Pass zgodnie z ceną określoną na platformie KOLEO.
 3. Warunkiem skorzystania z usługi zakupu Vouchera Japan Rail Pass jest wybranie:
  1. Klasy podróży,
  1. Kategorii wiekowej pasażera,
  1. Czasu ważności Biletu.

Oraz podanie:

 1. Imienia i nazwiska pasażera,
 2. Obywatelstwa pasażera,
 3. Datę urodzenia pasażera,
 4. Planowanej daty rozpoczęcia oraz zakończenia ważności biletu.
 5. Dane opisane w punkcie 3 będą umieszczone na Voucherze.
 6. Dane przekazane przez pasażera nie mogą zostać zmienione po wydrukowaniu Vouchera.

§ 5
Obowiązki KOLEO

 1. KOLEO nie świadczy usług przewozowych.
 2. Usługa transportu wykonywana jest przez Japan Railways.
 3. KOLEO nie ponosi odpowiedzialności za podanie nie prawidłowych danych osobowych oraz adresowych złożonych w formularzu zakupowym.

§ 6
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje, skargi i wnioski w zakresie Vouchera Japan Rail Pass Pasażer może składać:
  a. drogą elektroniczną na adres: sklep@koleo.pl,
  b. listownie na adres:

ASTARIUM sp. z o.o. / KOLEO
Francuska 11A,
03-906 Warszawa

§ 7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych („Administrator”) Użytkowników korzystających z usługi jest Astarium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Francuskiej 11A, 03-906 Warszawa. 
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora m.in. na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe i wydanym na jej podstawie Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane (i) w celu wykonania Usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w celu wydania Vouchera Japan Rail Pass, (ii) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (iii) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które uznajemy: ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, marketing bezpośredni, analizę danych o świadczonych usługach, archiwizację danych, (iv) a także – w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – w celach marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania Usługi oraz zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonanie Usługi.
 5. W niektórych przypadkach Administrator może przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody. Zgoda ma charakter dobrowolnego, konkretnego, świadomego i jednoznacznego okazania woli osoby, której dane dotyczą. Każda ze zgód jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 
 6. Zgoda na przetwarzanie danych dziecka, które nie ukończyło 13 lat musi być wyrażona albo zaaprobowana przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem i tylko w zakresie wyrażonej zgody. 
 7. Osoba, której dane są przetwarzane i przechowywane ma prawo żądać od Administratora:
 8. dostępu do swoich danych oraz wydania kopii tych danych;
 9. sprostowania (poprawiania) danych;
 10. usunięcia danych;
 11. ograniczenia przetwarzania danych;
 12. przeniesienia danych do innego administratora;
 13. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 14. Dane osobowe są przekazywane Japan Railways, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Usługi, a także realizacji i ochrony praw. Niezależnie od tego dane Użytkownika możemy przekazać organom państwowym uprawnionym do ich pozyskania, takim jak Policja, Sąd, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Komornik.
 15. Ponadto dane Użytkownika możemy przekazywać wyłącznie dwóm grupom odbiorców:
 16. osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 17. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych np. osobom zajmującym się̨ obsługą informatyczną.
 18. Dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres wymagany przepisami prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu. W przypadku dochodzenia roszczeń dane mogą być przechowywane przez okres ich przedawnienia. 
 19. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub złożenia sprzeciwu przez Użytkownika na dalsze przetwarzanie danych.
 20. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane uzna, że ich przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy prawa, wówczas ma prawo wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8

Ważne sprawy na koniec

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy określone w:

 1. Powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 2. Regulaminie platformy KOLEO, dostępnym na stronie [https://pomoc.koleo.pl] w zakładce „Pomoc”,
 3. Na stronie Japan Rail Pass: [https://japanrailpass.net/before231001/en/]
 4. Pojęcia niezdefiniowane w § 1, należy rozumieć zgodnie z definicjami umieszczonymi na stronie Japan Rail Pass lub w przypadku ich braku, zgodnie z potocznym rozumieniem.