Interrail – Regulamin

Regulamin korzystania z usługi zakupu biletu Interrail Global Pass w KOLEO 

z dnia 3 lipca 2024 r.

Naszym celem jest ułatwianie pasażerom podróży koleją, dlatego w 8 krótkich i przejrzystych rozdziałach pragniemy wytłumaczyć zasady korzystania z usługi zakupu biletu Interrail Global Pass w KOLEO.

§ 1

Słownik terminów

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy regulamin usługi zakupu biletu Interrail Global Pass, dostępny pod adresem https://pomoc.koleo.pl w zakładce „Pomoc”.
 • KOLEO – spółka pod firmą Astarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Francuska 11A, 03-906 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416223, NIP 1132854509, kapitał zakładowy 760 000,00 PLN (opłacony w całości), twórca KOLEO.
 • Pasażer – osoba na rzecz której zakupiono bilet Interrail Global Pass i której dane widnieją na tym dokumencie.
 • Interrail Global Pass – bilet uprawniający do podróżowania koleją na terenie Europy obywateli Europy zgodnie z regulaminem usługi dostępnym pod adresem: [https://www.interrail.eu/en/interrail-passes/what-is-interrail].

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. W Regulaminie określono zasady świadczenia Usługi zakupu biletu Interrail Global Pass w KOLEO.
 2. Regulamin ma zastosowanie wyłącznie przy zakupie biletu Interrail Global Pass za  pośrednictwem sklepu KOLEO:
 3. https://sklep.koleo.pl/interrail/interrail-global-continuous/
 4. https://sklep.koleo.pl/interrail/interrail-global-flexi-pass/
 5. Wiek pasażera określa się na dzień pierwszy planowanej podróży w ramach biletu Interrail.
 6. Pasażer w wieku do lat 4 podróżuje bezpłatnie i nie jest wymagane zamówienie biletu. Wymagane jest by dzieci podróżowały z dorosłym.
 7. Pasażer w wieku od 5 do 11 lat uprawniony jest do korzystania z bezpłatnego biletu Youth Pass. Wymagane jest by dzieci podróżowały z dorosłym. Obowiązuje limit dwóch bezpłatnych biletów Youth Pass na jedną osobę dorosłą.
 8. Pasażer w wieku od 12 do 27 lat uprawniony jest do korzystania z biletu Youth Pass.
 9. Pasażer w wieku 28 do 59 lat uprawiony jest do korzystania z biletu Adult Pass.
 10. Pasażer w wieku 60 lat i powyżej uprawiony jest do korzystania z biletu Senior Pass.
 11. Bilet Interrail Global Pass mozna aktywować w ciągu 11 miesięcy od daty zakupu.
 12. Zwrotu biletu Interrail Global Pass jest możliwy w przypadku, gdy bilet nie został wykorzystany oraz nie został aktywowany. Wniosek o zwrot biletu musi być efektywnie złożony nie później niż 6 miesięcy od ostatniego dnia, gdy możliwe jest aktywowanie biletu. W tym celu wymagane jest przesłanie zgłoszenia na adres: sklep@koleo.pl
 13. W dniach od 4 do 18 lipca 2024 roku zakupić można bilet Interrail na podróż w okresie po 1 września z 20% zniżką. Promocja obowiązuje dla wszystkich biletów Interrail oferowanych przez KOLEO w sklepie internetowym. By skorzystać z promocji należy w koszyku zakupowym wpisać kod kupony „Interrail20”. Promocja ograniczona czasowo.

§ 3

Przedmiot usługi

 1. W ramach usługi zakupu biletu Interrail Global Pass, KOLEO świadczy usługę zamówienia biletu w imieniu pasażera w postaci cyfrowego kodu mPass. Bilet Interrail Global Pass wydawany jest klientowi drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia na stronie internetowej sklepu KOLEO.
 2. Bilet przygotowywany jest na podstawie danych wskazanych przez pasażera podczas zakupu na stronie zakupowej sklepu KOLEO. KOLEO nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe dane wprowadzone do formularza podczas zakupu.

§ 4

Obowiązki Pasażera

 1. Pasażer zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych osobowych dotyczących osoby dla której zamawiany jest bilet.
 2. Pasażer zobowiązuje się zapłacić za Usługę zakupu biletu Interrail Global Pass zgodnie z ceną określoną na stronie sklepu KOLEO.
 3. Warunkiem skorzystania z usługi zakupu Interrail Global Pass jest wybranie:
  • Klasy podróży,Kategorii wiekowej pasażera,
  • Okresu ważności Biletu.
  • Oraz podanie:
 1. Imienia/imion i nazwiska pasażera,
 2. Kraju zamieszkania pasażera,
 3. Daty urodzenia pasażera,
 4. Adresu e-mail pasażera
 5. Telefonu kontaktowego pasażera
 6. Planowaną datę rozpoczęcia ważności biletu
 7. Dane przekazane przez pasażera nie mogą zostać zmienione po złożeniu zamówienia.

§ 5
Obowiązki KOLEO

 1. KOLEO nie świadczy usługi przewozu.
 2. Usługa przewozu wykonywana jest przez poszczególne przedsiębiorstwa kolejowe wchodzące w skład oferty biletu Interrail.
 3. KOLEO nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych oraz adresowych złożonych w formularzu zakupowym.

§ 6
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje, skargi i wnioski w zakresie biletu Interrail Global Pass Pasażer może składać:
 • listownie na adres:

ASTARIUM sp. z o.o. / KOLEO

Francuska 11A,

03-906 Warszawa

§ 7

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych („Administrator”) Użytkowników korzystających z usługi jest Astarium sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa. 
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora m.in. na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) i w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe i wydanym na jej podstawie Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane (i) w celu wykonania Usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w celu wydania biletu Interrail Global Pass, (ii) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (iii) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które uznajemy: ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, marketing bezpośredni, analizę danych o świadczonych usługach, archiwizację danych, (iv) a także – w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody – w celach marketingowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania Usługi oraz zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wykonanie Usługi.
 5. W niektórych przypadkach Administrator może przetwarzać dane osobowe na podstawie zgody. Zgoda ma charakter dobrowolnego, konkretnego, świadomego i jednoznacznego okazania woli osoby, której dane dotyczą. Każda ze zgód jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta, co nie wpłynie jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody. 
 6. Zgoda na przetwarzanie danych dziecka, które nie ukończyło 13 lat musi być wyrażona albo zaaprobowana przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem i tylko w zakresie wyrażonej zgody. 
 7. Osoba, której dane są przetwarzane i przechowywane ma prawo żądać od Administratora:
 8. dostępu do swoich danych oraz wydania kopii tych danych;
 9. sprostowania (poprawiania) danych;
 10. usunięcia danych;
 11. ograniczenia przetwarzania danych;
 12. przeniesienia danych do innego administratora;
 13. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
 14. Dane osobowe są przekazywane RailEurope, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Usługi, a także realizacji i ochrony praw. Niezależnie od tego dane Użytkownika możemy przekazać organom państwowym uprawnionym do ich pozyskania, takim jak Policja, Sąd, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Komornik.
 15. Ponadto dane Użytkownika możemy przekazywać wyłącznie dwóm grupom odbiorców:
 16. osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 17. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych np. osobom zajmującym się̨ obsługą informatyczną.
 18. Dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres wymagany przepisami prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu. W przypadku dochodzenia roszczeń dane mogą być przechowywane przez okres ich przedawnienia. 
 19. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub złożenia sprzeciwu przez Użytkownika na dalsze przetwarzanie danych.
 20. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane uzna, że ich przetwarzanie przez Administratora narusza przepisy prawa, wówczas ma prawo wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8

Ważne sprawy na koniec 

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy określone w:

 1. Powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
 2. Regulaminie platformy KOLEO, dostępnym na stronie [https://pomoc.koleo.pl] w zakładce „Pomoc”,
 3. Na stronie Interrail: [https://www.interrail.eu/en/interrail-passes/what-is-interrail]
 4. Pojęcia niezdefiniowane w § 1, należy rozumieć zgodnie z definicjami umieszczonymi na stronie Interrail lub w przypadku ich braku, zgodnie z potocznym rozumieniem.
 5. Lista najczęściej zadawanych pytań dotyczących usługi zakupu biletu Interrail Global Pass w KOLEO jest dostępna po adresem [https://sklep.koleo.pl/interrail-najczesciej-zadawane-pytania/]